Základní škola Záchlumí

Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravný ročník pro školním rok 2022/2023

Naše škola otevírá pro školní rok 2022/2023 přípravný ročník.


Připravte si se svými dětmi na nové předškolně školní období batůžek či školní tašku a penál s pastelkami, tužkami.

S sebou budete do školy nosit svačinku (velkou podle toho, zda s námi budete jen dopoledne, nebo využijete i školní družinu, na obědy chodíme do školní jídelny).

Vše ostatní se dozvíte od paní učitelky, která se na Vás již teď moc těší...

Harmonogram prvních dvou školních dní:

V rámci adaptace je  zatím plánováno:

1.9.2022 seznamovací dopoledne do 9:00.

2.9.2022 pak do 10:00.

Od 5.9.2022 pak plánujeme dopolední program do 11:40.


K dispozici již bude školní družina - 1.9.2022 do 13:00, od 2.9.2022 do 15:30.

V případě zájmu o obědy ve dnech 1.-2.9.2022 je potřeba se nahlásit ve školní jídelně nejpozději poslední týden v srpnu..


A co to vlastně je "přípravná třída"?

Přípravná třída je zřizována pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Základním a nejdůležitějším cílem přípravné třídy je dítě všestranně rozvíjet, duševně, fyzicky a společensky jej připravit pro nástup do 1. třídy, a při tom zachovat a respektovat jeho individualitu a jedinečnost.

Činnosti v přípravné třídě jsou zaměřeny na upevňování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozšíření sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky, trénink soustředění a naslouchání, utváření elementárních matematických představ, orientaci v prostoru a v čase a na pomoc při hudebním a výtvarném projevu. Dochází k významnému zdokonalení řečové dovednosti i celkové kultury řeči.

V přípravné třídě je, stejně jako v celé naší škole, individuální a osobitý přístup samozřejmostí. Metody a formy práce jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dětí.

Výuka probíhá v blocích v době 8:00-11:40 hod, včetně pobytu venku, a svým charakterem tvoří jakýsi mezistupeň mezi  školkou a školou. Záměrem je děti bezproblémově zapojit do 1. třídy a zabránit potenciálním selháním na začátku školní docházky.

O vývoji žáka jsou zákonní zástupci pravidelně informováni na schůzkách či v rámci individuálních konzultacích.

Děti z přípravné třídy mají možnost navštěvovat ranní a odpolední školní družinu. Mají možnost účastnit se veškerých kroužků a akcí, které jsou školou pořádány.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná, tak jako poslední rok předškolní docházky. Rodiče hradí případné stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu.

Přípravná třída není započtena do povinné školní docházky, ale do povinné předškolní docházky. Děti nejsou klasifikovány. Na konci školního roku jsou slovně hodnoceny, hodnotí se výsledek, s jakým dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Pokud je dítě do přípravné třídy přijato, je jeho docházka povinná, bude spravována v třídní knize, nepřítomnost dítěte se musí omlouvat dle školního řádu. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě kritérií přijetí. 

Přípravná třída bude otevřena při naplnění minimálního počtu 10 dětí. Její kapacita je omezena.


Přípravná třída bude v průběhu školního roku pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu.


Předpokladem přijetí je: 

V případě množství žádostí překračující kapacity maximálního počtu dětí v přípravné třídě (15) budou uchazeči přijímáni dle následujících kritérií:


Kritéria pro přijetí do přípravného ročníku ve školním roce 2022/2023

  1. Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  2. Dítě, jemuž byl povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  3. Dítě, které bude ve školním roce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není písemně doručováno, bude k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít